ประเภทธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ :ส่งออกมะม่วงสด, มะม่วงกวน, มะม่วงดอง, จำหน่ายกิ่งมะม่วง

ธสน หรือ เอ็กซิมแบงค์ ให้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุน ผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยที่ไปลงทุน ในต่างประเทศ EXIM BANK บริการสินเชื่อเพื่อส่งออกและสินเชื่อเพื่อนำเข้าสินค้า บริการประกันการส่งออกและลงทุน ธสน บริการสินเชื่อโครงการลงทุน

ส่งออกผัก ผลไม้ไทย

น้ำตาล อยู่ในเครือบริษัทไทยรุ่งเรืองกรุ๊ป

เป็นตัวแทนการค้าระหว่างภาครัฐและเอกชน

ส่งออกและจำหน่าย ไฟเบอร์

ประสานงานระหว่างผู้ประกอบการกับในส่วนภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าหัตถกรรมของภาคเหนือ