ประเภทธุรกิจ

นำเข้าและส่งออกสินค้าทุกชนิด ไปยังประเทศในแถบอินโดจีน (ลาว เขมร เวียดนาม)

ผลิตและส่งออกมะพร้าวน้ำหอม, พืชผักอินทรีย์ปลอดสารเคมี

ผลิตและส่งออกข้าว

ส่งออกสินค้าทุกประเภท ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้า และอาหาร

การค้าระหว่างประเทศ นำเข้าและส่งออก อาหาร สินค้าภาคเกษตรกรรมฯ โทร 0-2764-7000, CUSTOMER SERVICE 0-2646-7200

ส่งออกสินค้าผลไม้กระป๋องทุกชนิด

ขนมอบกรอบ