หน้าแรก >

ทีมที่ปรึกษาโฆษณา

ทีมให้คำปรึกษาสื่อโฆษณา


จากบมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”เนื่องด้วยขณะนี้ มีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ในนามผลิตภัณฑ์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส” เพื่อนำเสนองานโฆษณา โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงในความเป็นเจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส” ว่าบริษัทฯ อื่นใด ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ดังกล่าวแล้ว และ/หรือแอบอ้างว่าเป็นบริษัทในเครือของ บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายแห่ง เกิดความสับสน เข้าใจผิด

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย มีบริษัทในเครือเพียงแห่งเดียวคือ บมจ.เอดี เวนเจอร์ เท่านั้น และลิขสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายใต้แบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส” เป็นของ บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย แต่เพียงผู้เดียว

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการรายใดเกิดความไม่มั่นใจ ท่านสามารถตรวจสอบโดยละเอียดกับทางบริษัทฯ ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจทำธุรกรรมซื้อโฆษณา โดยสอบถามได้ที่ทีมงานให้คำปรึกษา

คุณอิทธิชัย วานิชเจริญวงศ์

คุณอิทธิชัย วานิชเจริญวงศ์

Online Media Sales Director

คุณจันธนัญญ์ พัมพิเนีย สิริธนังคเวคิน

คุณจันธนัญญ์ พัมพิเนีย สิริธนังคเวคิน

Online Media Asst-Sales Director

คุณอุทุมพร วงษ์จำปา

คุณอุทุมพร วงษ์จำปา

Online Media Sales Manager

คุณพลวัฒน์ วัฒนะเลิศรัตน์

คุณพลวัฒน์ วัฒนะเลิศรัตน์ (นัท)

Online Media Sales Executive

คุณนพดา พีรกิจ

คุณนพดา พีรกิจ (แอ๊นท์)

Online Media Sales Executive

คุณจิราภา โถทอง

คุณจิราภา โถทอง (อีฟ)

Online Media Sales Executive

คุณรมิดา พุทธสุวรรณ์

คุณรมิดา พุทธสุวรรณ์ (โบวี่)

Online Media Sales Executive

คุณปิยพร ศรีสงวน

คุณปิยพร ศรีสงวน (กิ๊บ)

Online Media Sales Executive

คุณหงษ์ฟ้า โคมร้าย

คุณหงส์ฟ้า โคมร้าย (หงส์)

Online Media Sales Executive

คุณฑิยาภรณ์ เทียนชุบ

คุณฑิยาภรณ์ เทียนชุบ (อุ๋ย)

Online Media Sales Executive

คุณมนัญชยา ปูไฝ

คุณมนัญชยา ปูไฝ (หยก)

Online Media Sales Executive

คุณสมาพร ทองมี

คุณสมาพร ทองมี (โก้)

Online Media Sales Executive

คุณสุธิตา สภาพการ

คุณสุธิตา สภาพการ (กัน)

Online Media Sales Executive

คุณปราณรศิญาร์ บุญด้วง

คุณปราณรศิญาร์ บุญด้วง (แป๊บ)

Online Media Sales Executive

คุณเพ็ญวิสาข์ ดวงสุวรรณ์

คุณเพ็ญวิสาข์ ดวงสุวรรณ์ (นุ่น)

Online Media Sales Executive

คุณประภาภัทร ภูผิวผา

คุณประภาภัทร ภูผิวผา (ป๊อป)

Online Media Sales Executive

คุณณภัทรสฬณ์ สินทวีเลิศ

คุณณภัทรสฬณ์ สินทวีเลิศ (ดีดี้)

Online Media Sales Executive

Online Media Telesales


คุณปรีชา อุ่นเมือง

คุณปรีชา อุ่นเมือง (ภู)

Online Media Telesales

คุณณัฐลภัส ณิศณภัคนัน

คุณณัฐลภัส ณิศณภัคนัน (มด)

Online Media Telesales

คุณพิมพ์มาศ มหธราดล

คุณพิมพ์มาศ มหธราดล (ฟ้า)

Online Media Telesales

คุณโยษิตา ชีพไธสง

คุณโยษิตา ชีพไธสง (แป๋ว)

Online Media Telesales

คุณนลินพรรณ ชาครจิรเกียรติ

คุณนลินพรรณ ชาครจิรเกียรติ (เต้ย)

Online Media Telesales

คุณภานุวัตร	ผึ้งถนอม

คุณภานุวัตร ผึ้งถนอม (นัน)

Online Media Telesales

คุณประภา ทองอร่าม

คุณประภา ทองอร่าม (เหมียว)

Online Media Telesales

คุณจันทนา เฉลี่ยดารา

คุณจันทนา เฉลี่ยดารา (นินิว)

Online Media Telesales