ประเภทธุรกิจ

บริการทางด้านพนักงานรับส่งเอกสาร สินค้า ขนส่ง

ขนส่งสินค้าทั่วไปแบบประจำเส้นทาง ระหว่างเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กับประเทศในยุโรป, อัฟริกา และ ระหว่างประเทศไทยกับตะวันออกกลาง แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน

บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทางเรือ ทางบก ทางอากาศ

ขนส่งระหว่างประเทศ

ให้บริการตัวแทนขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศและให้บริการด้านศุลกากร

โลจิสติกส์ บริการขนส่งสินค้าทั้งทางบก เรือ อากาศ

ตัวแทนนายหน้า และโรงพักสินค้าThese are our services:- International Freight Forwarder- Air & Sea Cargo Consolidator- Customs Clearance, Tax Refund- Household & Personal Effects Moving- Warehousing / Cross-Border Trucking Service- Door to Door Service

บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

บริการขนส่งทางเรือ ทั้งตู้เต็ม และตู้รวม (ตู้คอนเทนเนอร์), บริการขนส่งทางอากาศ, บริการด้านพิธีการศุลกากรทั้งหมด, บริการขนส่งถึงหน้าประตู, บริการบรรจุหีบห่อสินค้า, บริการออกสินค้าเพื่อแสดงนิทรรศการ, บริการจัดเก็บสินค้า และกระจายสินค้า, บริการเช่าคลังสินค้า, บริการขนส่งทางบกไปประเทศลาว, บริการจัดการสินค้าพิเศษ

บริการขนส่งทางเรือ ทั้งตู้เต็ม และตู้รวม (ตู้คอนเทนเนอร์), บริการขนส่งทางอากาศ, บริการด้านพิธีการศุลกากรทั้งหมด, บริการขนส่งถึงหน้าประตู, บริการบรรจุหีบห่อสินค้า, บริการออกสินค้าเพื่อแสดงนิทรรศการ, บริการจัดเก็บสินค้า และกระจายสินค้า, บริการเช่าคลังสินค้า, บริการขนส่งทางบกไปประเทศลาว, บริการจัดการสินค้าพิเศษ