ประเภทธุรกิจ

บริการรับ-ส่งสินค้าแบบเหมาคัน บริการส่งทั่วประเทศ บริการทั้ง ปิ๊คอัพ 6ล้อ 7.20เมตร(คอก/ตู้) 7-8ตัน 10ล้อ (คอก/ตู้) ไม่เกิน 15 ตัน

บริการด้านการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และสถานที่เก็บสินค้า

บริการรับส่งสินค้าและโลจิสติกส์

ให้บริการขนส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าของกลุ่มเคพีเอ็น จัดเก็บและกระจายสินค้าในลักษณะต่างๆ หลากหลาย เช่นยานยนต์ เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าอุปโภคบริโภค ยาและเวชภัณฑ์Third Parties Logistics Provider

บริษัท ไอยน์เตโรล คาร์โก้  จำกัด ให้บริการอย่างครบวงจร ในการดำเนินพิธีการทางด้านศุลกากร, การนำเข้าและการส่งออก ซึ่งเรามีความชำนาญเฉพาะทางอย่างแท้จริง freight forwarding: การขนส่งทางอากาศ, การขนส่งทางทะเล, การขนส่งทางรถ, fcl/lcl/ltl, air/sea charter, การขนส่งสินค้าอันตราย, dry bulk

บริการขนส่งทางเรือ ทั้งตู้เต็ม และตู้รวม (ตู้คอนเทนเนอร์), บริการขนส่งทางอากาศ, บริการด้านพิธีการศุลกากรทั้งหมด, บริการขนส่งถึงหน้าประตู, บริการบรรจุหีบห่อสินค้า, บริการออกสินค้าเพื่อแสดงนิทรรศการ, บริการจัดเก็บสินค้า และกระจายสินค้า, บริการเช่าคลังสินค้า, บริการขนส่งทางบกไปประเทศลาว, บริการจัดการสินค้าพิเศษ

บริการขนส่งทางเรือ ทั้งตู้เต็ม และตู้รวม (ตู้คอนเทนเนอร์), บริการขนส่งทางอากาศ, บริการด้านพิธีการศุลกากรทั้งหมด, บริการขนส่งถึงหน้าประตู, บริการบรรจุหีบห่อสินค้า, บริการออกสินค้าเพื่อแสดงนิทรรศการ, บริการจัดเก็บสินค้า และกระจายสินค้า, บริการเช่าคลังสินค้า, บริการขนส่งทางบกไปประเทศลาว, บริการจัดการสินค้าพิเศษ

ขนส่ง, ขนถ่ายสินค้า, คนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ

บริการขนส่งทางเรือ ทั้งตู้เต็ม และตู้รวม (ตู้คอนเทนเนอร์), บริการขนส่งทางอากาศ, บริการด้านพิธีการศุลกากรทั้งหมด, บริการขนส่งถึงหน้าประตู, บริการบรรจุหีบห่อสินค้า, บริการออกสินค้าเพื่อแสดงนิทรรศการ, บริการจัดเก็บสินค้า และกระจายสินค้า, บริการเช่าคลังสินค้า, บริการขนส่งทางบกไปประเทศลาว, บริการจัดการสินค้าพิเศษ

ตัวแทนนายหน้า และโรงพักสินค้าThese are our services:- International Freight Forwarder- Air & Sea Cargo Consolidator- Customs Clearance, Tax Refund- Household & Personal Effects Moving- Warehousing / Cross-Border Trucking Service- Door to Door Service