Business Type

farms medium and majer agriculture manufactures. taki pump manufacturing has received the iso 9001 from both the ukas of england and the nac of thailand

farms medium and majer agriculture manufactures. taki pump manufacturing has received the iso 9001 from both the ukas of england and the nac of thailand

จำหน่ายพันธุ์สุกรพ่อแม่พันธุ์ลูกหมูหมูขุนหมูปลดระวาง

ฟาร์มโคนมในจังหวัดสระบุรี ผู้เลี้ยงโคนมและผลิตน้ำนมดิบ ส่งให้กับบริษัทเกรทมิลค์ เพื่อนำไปผลิตเป็นนมสดพลาสเจอร์ไรท์ น้ำนมดิบจากฟาร์มของเรานั้นมีคุณภาพสูง ได้มาตรฐาน ใส่ใจในรายละเอียด ความสะอาดของการรีดน้ำนม โคนมของเรานั้นมีสายพันธ์ที่ดี ปลอดโรค แข็งแรง มีสัตวแพทย์ดูแลเป็นประจำ มั่นใจได้ว่าน้ำนมจากฟาร์มของเรานั้นมีความปลอดภัยและอร่อยอย่างแน่นอน

ฟาร์มแกะ สนุกกับกิจกรรม ขี่ม้าชมวิว ให้อาหารแกะ

ฟาร์มเลี้ยงผึ้ง ขยายพันธุ์ผึ้ง จำหน่ายน้ำผึ้งแท้ตกผลึก

จำหน่ายไก่ชิ้นส่วน,ไก่ขน, สุกร, อาหารสัตว์, อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์

ฟาร์มปศุสัตว์

แปรรูปเนื้อสัตว์