หน้าแรก >

ทีมที่ปรึกษาโฆษณา

ทีมให้คำปรึกษาสื่อโฆษณา

 

จากบมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย เจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส”

 

เนื่องด้วยขณะนี้ มีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ในนามผลิตภัณฑ์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส” เพื่อนำเสนองานโฆษณา โดยบิดเบือนข้อเท็จจริงในความเป็นเจ้าของแบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส” ว่าบริษัทฯ อื่นใด ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ดังกล่าวแล้ว และ/หรือแอบอ้างว่าเป็นบริษัทในเครือของ บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายแห่ง เกิดความสับสน เข้าใจผิด

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า บมจ.เทเลอินโฟ มีเดีย มีบริษัทในเครือเพียงแห่งเดียวคือ บมจ.เอดี เวนเจอร์ เท่านั้น และลิขสิทธิ์ในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายใต้แบรนด์ “ไทยแลนด์ เยลโล่ เพจเจส” เป็นของ บมจ. เทเลอินโฟ มีเดีย แต่เพียงผู้เดียว

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการรายใดเกิดความไม่มั่นใจ ท่านสามารถตรวจสอบโดยละเอียดกับทางบริษัทฯ ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจทำธุรกรรมซื้อโฆษณา โดยสอบถามได้ที่ทีมงานให้คำปรึกษา

คุณจันธนัญญ์ พัมพิเนีย สิริธนังคเวคิน

Miss Chunthanun Pampeenea Siridhanangkavegin

Digital Marketing Consultant Asst-Director

คุณอุทุมพร วงษ์จำปา

Miss Authumporn Wongjampa

Digital Marketing Consultant Manager

คุณจิราภา โถทอง

Miss Jirapa Thothong

Digital Marketing Consultant Manager

คุณพัชราภรณ์ อดิเทพสถิต

Miss Patcharaporn Aditapsatid

(Jum)

Digital Marketing Consultant

คุณพลวัฒน์ วัฒนะเลิศรัตน์

Mr.Ponlawat Wattanalertrat

(Nut)

Digital Marketing Consultant

คุณรมิดา พุทธสุวรรณ์

Miss Ramida Puttasuwan

(Bovy)

Digital Marketing Consultant

คุณมนัญชยา ปูไฝ

Miss Mananchaya Poofai

(Yok)

Digital Marketing Consultant

คุณเพ็ญวิสาข์ ดวงสุวรรณ์

Miss Penwisa Daungsuwan

(Nun)

Digital Marketing Consultant

คุณอลิสา ตั้งชัยภูมิ

Miss Alisa Tangchaiyaphum

(Oil)

Digital Marketing Consultant

คุณภัทร์จิตรา ทาแก้ว

Miss Phatjitra Thakaew

(Aorair)

Digital Marketing Consultant

อรพรรณ ศิริวัฒนะกูล

Miss Oraphan Siriwattanakoon

(Nae)

Digital Marketing Consultant

คุณชัยชนะ ศรีปัญจากุล

Mr.Chaichana Sripanjakul

(Heart)

Digital Marketing Consultant

คุณสุรพล ชาติเจริญศุภชัย

Mr.Surapol Chatcharoensuppachai

(pol)

Digital Marketing Consultant

คุณบุษกร จันทนานนท์

Mrs.Bussakorn Chanthananont

(Join)

Digital Marketing Consultant

คุณต้นน้ำ เกื้อสกุล

Miss Tonnum Keasakul

(Ton)

Digital Marketing Consultant

คุณสุธิตา สภาพการ

Miss Sutita Saphapkarn

(Gun)

Digital Marketing Consultant

คุณฑิยาภรณ์ เทียนชุบ

Miss Tiyaporn Thianchub

(Auii)

Digital Marketing Consultant

คุณณศิภัสร์ ศรีอัมรารุจน์

Miss Nasiphat Sriaumraruj

(Gig)

Digital Marketing Consultant

Online Media Telesales


คุณปรีชา อุ่นเมือง

Mr.Preecha Aunmueng

(Phoo)

Online Media Telesales

คุณณัฐลภัส ณิศณภัคนัน

Miss Natrapas Nisnapakkanan

(Mod)

Online Media Telesales

คุณโยษิตา ชีพไธสง

Miss Yosita Cheepthaisong

(Paew)

Online Media Telesales

คุณณัฐติกา คุณารูป

Miss Nattika Kunarup

(Kat)

Online Media Telesales

คุณจันทนา เฉลี่ยดารา

Miss Jantana Chaliadara

(Ninew)

Online Media Telesales

คุณก้องภพ สวนกูล

Mr. Kongpop Suankool

(Game)

Online Media Telesales

คุณอำไพ พิมรัตน์

Miss Ampai Pimrat

(Jang)

Online Media Telesales

คุณภคินี แซ่สอง

Miss Pakkinee Saesong

(Ying)

Online Media Telesales

คุณศิริลักษณ์ คำบาง

Miss Sirilak Kambang

(Pia)

Online Media Telesales