Business Type

Concentrated Latex, Skim Crepe, Skim Block

ผลิต-จำหน่าย-ส่งออกเฟอร์นิเจอร์ทำจากไม้ยางพารา

รับซื้อขายส่ง ไม้ยางพารา อบแห้ง

ยางพารา

รับซื้อน้ำยาง

โรงงานไม้ยางพารา

โรงงานไม้ยางพารา

แปรรูปไม้ยางพารา

ยางพารา

รับซื้อและส่งออกยางพารา