Business Type

document and media storage service

APT Datastore is a company providing storage and document storage services. Also called archives. Available to all organizations. Focus on providing standardized services, storing and searching for accurate, safe, fast service. Reduce the burden of care. Reduce the cost of office space. Complete document

บริษัท เอพีที เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ( Data storage management) บริการให้เช่าพื้นที่สำหรับจัดเก็บกล่องเอกสาร บริการรับฝากเอกสารในรูปแบบไฟล์คอมพิวเตอร์ บริการสแกนเอกสารและบริการจัดทำรายงานข้อมูลเอกสาร บริการเรียกคืนและสืบค้นเอกสารข้อมูลด้วยระบบซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ บริการจัดส่งเอกสารตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ด้วยระบบเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทางศูนย์ช่วยคุณ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายบริษัท ทางศูนย์บริการทำลายเอกสารสำคัญ ให้บริการพิเศษ - บริการรับทำลายเอกสาร เอกสารสำคัญ เอกสารความลับ เอกสารทางบัญชีหมดอายุการจัดเก็บ เอกสารราชการ หมดอายุการจัดเก็บ - บริการรับทำลายเอกสารทางบัญชี - บริการรับทำลายเอกสารในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

ศูนย์บริการทำลายเอกสารสำคัญ วิลแอนด์ไวท์รีไซเคิลดำเนินธุรกิจบริการทำลายเอกสารสำคัญปี 2551 ให้บริการรับทำลายเอกสารข้อมูลสำคัญที่ต้องการทำลายจะถูกทำลายอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางการเงิน เอกสารทางบัญชีหมดอายุการจัดเก็บ ข้อมูลสำคัญทางธุรกิจ เมื่อหมดอายุการจัดเก็บ 5 ปี 10 ปี ทางศูนย์มีทีมงาน

บริหารการจัดเก็บเอกสาร, บริการจัดเก็บเอกสาร, บริการรับส่งเอกสารจัดเก็บ, บริการนำส่งเอกสาร, บริการขนย้ายเอกสาร, จัดเอกสาร, รับจัดเก็บเอกสาร, โกดังเก็บเอกสาร, คลังเก็บเอกสาร, เก็บเอกสารแบบรายกล่อง, บริการบรรจุเอกสารลงกล่อง, บริการห้องตรวจเช็คเอกสาร, บริการออนไลน์ตรวจสอบเอกสาร, สอบถามบริการเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริหารการจัดเก็บเอกสาร, บริการจัดเก็บเอกสาร, บริการรับส่งเอกสารจัดเก็บ, บริการนำส่งเอกสาร, บริการขนย้ายเอกสาร, จัดเอกสาร, รับจัดเก็บเอกสาร, โกดังเก็บเอกสาร, คลังเก็บเอกสาร, เก็บเอกสารแบบรายกล่อง, บริการบรรจุเอกสารลงกล่อง, บริการห้องตรวจเช็คเอกสาร, บริการออนไลน์ตรวจสอบเอกสาร, สอบถามบริการเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริการรับทำลายเอกสาร

WE ARE " THE TOTAL BUSINESS MANAGEMENT SERVICE CENTER " OUR SERVICES ARE 1.DECUMENT STORAGE & DATA MANAGEMENT SERVICES 2.COMPUTER TECHNICAL SERVICES CONSULTANT 3.ACCOUNTING SERVICES 4.AUDITING SERVICES 5.BUSINESS LEGAL SERVICES