ประเภทธุรกิจ

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินงานมานานมากกว่า 30 ปี ซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเชื้อเอชไอวี เอดส์ ส่งเสริมด้านการศึกษา ส่งเสริมธุรกิจชุมชนและการส่งเสริมทางด้านอาชีพของคนในชุมชน การดูแล จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

มูลนิธิชีวิตพัฒนา ดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ต้องการโอกาสปรับปรุงตัวเองใหม่ ให้มีคุุณภาพชีวิตที่ดีและเท่าเทียมกับผู้อื่นที่อยู่ในประเทศ และยังมุ่งเน้น ส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ความสมดุลทางวัฒนธรรมและสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการช่วยเหลือสังคมได้ที่มูลนิธิชีวิตพัฒนา

มูลนิธิสงเคราะห์

มูลนิธิอาสาพัฒนาส่งเสริมทำดีต่อสังคม พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส ช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นตัวแทนรับบริจาค เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ชราผู้พิการ สงเคราะห์ผู้ยากไร้เด็กเร่ร่อนในสลัมต่างๆ

มูลนิธิช่วยเหลือคนยากจนในชุมชน

มูลนิธิช่วยเหลือ