Business Type

ช่วยเหลือผู้อบรมด้านความพิการ ที่หนีภัยมาจากประเทศพม่า

มูลนิธิชีวิตพัฒนา ดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ต้องการโอกาสปรับปรุงตัวเองใหม่ ให้มีคุุณภาพชีวิตที่ดีและเท่าเทียมกับผู้อื่นที่อยู่ในประเทศ และยังมุ่งเน้น ส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ความสมดุลทางวัฒนธรรมและสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการช่วยเหลือสังคมได้ที่มูลนิธิชีวิตพัฒนา

สำนักงานใหญ่มูลนิธิธิดาเมตตาธรรม ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินงานมานานมากกว่า 30 ปี ซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเชื้อเอชไอวี เอดส์ ส่งเสริมด้านการศึกษา ส่งเสริมธุรกิจชุมชนและการส่งเสริมทางด้านอาชีพของคนในชุมชน การดูแล จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

หัวใจหลักของการดำเนินงานของมูลนิธิฯ คือการสร้างมนุษย์ให้มีศักดิ์ศรี สิทธิ และความรับผิดชอบในการดำรงชีวิต เรามีความเชื่อมั่นว่า ตัวมนุษย์เองคือจุดเริ่มที่จะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณกุศล โดยมุ่งเน้นด้านการอุปการะเด็กและการบรรเทาทุกข์ ตลอดจนการพัฒนาชุมชน โดยยังเน้นในการพัฒนาเด็กและครอบครัว ทั้งในเขตชนบทและเขตเมือง

องค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์ (Thailand Youth for Christ) เราเป็นองค์กรภายในประเทศที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 สังกัดภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิห่วงใยเยาวชน (Youth First Concern Foundation) ในปี 2003 ดำเนินงานโดยคริสเตียนไทย มีเป้าหมายให้เยาวชนไทยระหว่างอายุ 13-24 ปี จำนวนหลายล้านคน

สังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือ ผู้ด้อยโอกาส ยากจน