ประเภทธุรกิจ

ผลิตละครเพื่อพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนเป็นสื่อสะท้อนปัญหาชาวบ้าน

สถานสงเคราะห์ดูแลเด็กพิการทางสมองชาย-หญิง

ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาศ

ต่อต้านความประพฤมิชอบ ความไม่ยุติธรรม ทุจริต

มูลนิธิชุมชนสงขลา

ด้านการศึกษา

ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กด้อนโอกาสและสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้

สงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง และพิการซ้ำซ้อน อายุ 7-18 ปี และฟื้นฟูเด็กปัญญาอ่อนในสถานสงเคราะห์

องค์การสหภาพแรงงาน