ประเภทธุรกิจ

สงเคราะห์เด็ก

เป็นมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ

บริจาคหีบศพ เก็บศพ บริการสาธารณะประโยชน์