ประเภทธุรกิจ

แก้ปัญหาการพิทักษ์สัตว์ป่า โดยมุ่งเน้นถึง พันธุ์สัตว์ที่จะมีชีวิตอยู่รอดก็ต่อเมื่อมีการ พิทักษ์และจัดการครอบคลุมพื้นที่ที่ กว้างขวาง ซึ่งพื้นที่ ที่มีระบบการอนุรักษ์ และที่มีมนุษย์ติดต่อกับ สัตว์ป่า โดย สมาคมให้ความสนใจสิ่งมีชีวิตที่ อาศัยบน ดินและใต้น้ำในทวีปอัฟริกา เอเชียลาติน อเมริกา และอเมริกาเหนือ

ช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น

โครงการให้ความช่วยเหลือในการปกป้อง คุ้มครองเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ให้บริการด้านจิตสังคมและดำเนินการ ส่งกลับเด็กและเยาวชนคืนสู่สังคมอย่าง ยั่งยืน (ทั้งเด็กไทยและเด็กต่างชาต