โบสถ์คาทอลิก นักบุญเคลเมนต์

Category : Churches-Christian

Coordinates
18.64967, 98.06727