Business Type

ชิปปิ้ง

รับจ้างให้บริการเป็นตัวแทนเรือ นำเรือเข้า-ออกเทียบท่าทั่วประเทศ บริารขนส่งสินค้า

ชิปปิ้งทางเรือ-โฟเวดดิ้ง