ประเภทธุรกิจ

รับจ้างให้บริการเป็นตัวแทนเรือ นำเรือเข้า-ออกเทียบท่าทั่วประเทศ บริารขนส่งสินค้า

ชิปปิ้ง และตัวแทนออกของกรมศุลกากร

นายหน้าจัดหาเรือขนส่ง