Business Type

บริการห้องแล็บตรวจเลือด

บริการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ เช่น บริการตรวจเลือด, ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง

บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) เก็บรักษาสเต็มเซลล์จากเลือดสายสะดือ อีกทั้งยังมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะทยานสู่จุดสูงสุดในธุรกิจด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การรักษาโรคโดยการใช้สเต็มเซลล์ การรักษาและการนำสเต็มเซลล์ชนิดอื่นๆ จากแหล่งอื่นๆมาใช้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทุกครอบครัว

ตรวจไขมัน,เบาหวานรับตรวจกรุ๊ปเลือดเด็กนักเรียน,ปัสสาวะ,อุจจาระ,เสมหะ,เชื้อรา,ตกขาว,มะเร็ง,คอเลสเตอรอล

คลินิกเเล็บตรวจเลือด, ปัสสาวะ, ตรวจสุขภาพประจำปี

คลินิคเทคนิคการแพทย์และห้องแล็ป, วิจัยทางอณูวิทยา (Biotechnology Laboratory)

"ให้บริการตรวจเลือด ปัสสาวะ ตรวจสุขภาพประจำปีตรวจตามใบสั่งแพทย์ และรับทำ Work permit"

คลินิกเทคนิคการแพทย์ รับตรวจเลือด, ปัสสาวะ, เบาหวาน, ไขมัน, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, เอดส์, ซิฟิลิส, ไวรัสตับอักเสบบี/ซี, ไข้เลือดออก, ไข้หวัดใหญ่ 2009, ตรวจการตั้งครรภ์, ตรวจหมู่โลหิตเอบีโอ และอาร์เอช คลินิกแบบนิรนาม ไม่ต้องบอกชื่อ-สกุล

ศูนย์วิจัยการแพทย์