Business Type

บริการรถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ผู้ป่วย บริการหน่วยปฐมพยาบาลงานคอนเสิร์ต งานกีฬาต่างๆ

บริษัทผู้ประกอบการออกแบบรถทางด้านการแพทย์ เช่น รถพยาบาล รถเอกซเรย์ รถตรวจมะเร็งเต้านม รถตรวจสุขภาพ รถทางด้านการแพทย์ เพื่อขายหรือให้เช่า โดยได้รับมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นพื้นฐานของ มอก. อีกทั้งทางบริษัทได้ทำการผลิตและจัดจำหน่าย รถทางด้านการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ โดยราคาสามารถเอื้มถึงได้ ในเขตไทรน้อย

นำเข้ารถพยาบาล (ฉุกเฉิน)

ขนส่งผู้ป่วยทางอากาศหรือไอซียูลอยฟ้า บริการรับ-ส่งผู้ป่วยด้วยเครื่องบินพยาบาล เช่า เหมาลำ และเครื่องบินพานิชย์ ครอบคลุม ทั่งในและต่างประเทศ และยัง บริการรับ-ส่ง ด้วยรถพยาบาลทั้งในและต่าง ประเทศ สินค้าเพิ่มเติม Body Spa-Soap &

บริการรับส่งผู้ป่วยทั่วประเทศ (รถตู้พยาบาล)

Emergency Medical Service (EMS) Products Fire - Rescue - EMS Training Ambulance Design & Service