Business Type

เป็นนายหน้า สินค้าเกษตรล่วงหน้า

หน่วยงานติดต่อและวิจัยพันธุ์มันสำปะหลังไทย

หน่วยงานติดต่อและวิจัยพันธุ์มันสำปะหลังไทย

ห้องเย็น บริการับฝากแช่ผัก ผลไม้

หน่วยงานติดต่อและวิจัยพันธุ์มันสำปะหลังไทย

รับปรึกษาด้านการเกษตรครบวงจร ขายปุ๋ย, ยาปราบศัตรูพืช, เมล็ดพันธ์พืช อาหารสัตว์ และอุปกรณ์การเกษตร

ให้คำปรึกษาด้านการเกษตร