ประเภทธุรกิจ

เป็นนายหน้า สินค้าเกษตรล่วงหน้า

หน่วยงานติดต่อและวิจัยพันธุ์มันสำปะหลังไทย

หน่วยงานติดต่อและวิจัยพันธุ์มันสำปะหลังไทย

ห้องเย็น บริการับฝากแช่ผัก ผลไม้

หน่วยงานติดต่อและวิจัยพันธุ์มันสำปะหลังไทย

ให้คำปรึกษาด้านการเกษตร

ประกอบธุรกิจรับปรึกษาและให้คำแนะนำหัญหาการดำเนินการด้านเกษตร การเคมี,การเพราะเลี้ยง,และกิจการทางวิทยาศาสตร์ทุกประเภท,วิเคราะห์เคมี และเป็นตัวแทนนำเข้าสารเคมีในตัวอย่างดิน และประเภทอื่นทุกประเภท

รับปรึกษาด้านการเกษตรครบวงจร ขายปุ๋ย, ยาปราบศัตรูพืช, เมล็ดพันธ์พืช อาหารสัตว์ และอุปกรณ์การเกษตร