Business Type

solid alcohol for fuel

บริษัทผู้ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังสด มันสำปะหลังเส้น และกากน้ำตาลที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วางใจในคุณภาพของสินค้า ใส่ใจทุกขั้นตอนการดำเนินงาน

อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ผลิต และ จำหน่าย แอลกอฮอล์ทำความสะอาด ล้างมือ ฆ่าเชื่อโรค ผลิต จำหน่าย ส่งออก เอทานอลในภาคอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงเอทานอล ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร แป้งมันสำปะหลัง อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

Solid Alcohol For Fuel

Solid Alcohol For Fuel

บริษัท สยาม เอทานอล เอ็กซ์ปอร์ท จำกัด บริษัทประกอบกิจการผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงกลั่นปิโตเลียม ผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังและพืช เพื่อการส่งออก ขนาดกำลังการผลิตไม่เกิน 100,000 ลิตรต่อวัน เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและได้มาตรฐานที่ดีที่สุด บริษัทตั้งอยู่ในหนองละลอก

ผู้ผลิตและจำหน่าย นำเข้า ส่งออก เอธิล แอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์แข็ง แปลงสภาพ 90% Denatured Ethanol 95% Alcoh, Ethyl และเคมีสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตแอลกอฮอล์

- จำหน่ายเอทิลแอลกอฮอล์แปลงสภาพ 95% นำเข้าจากต่างประเทศ คุณภาพเยี่ยม- ผู้ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือ

จำหน่ายแอลกอฮอล์ 95%, เอทานอล, เมทานอล, รับสั่งถ่านหินลิกไนท์ขั้นต่ำ 6000ตัน, จำหน่ายสแลกจากเตาหลอมเหล็กจำนวนห้าแสนตันไม่ขายปลีก, จำหน่ายตลับลูกปืนราคาส่งทั้งในและต่างประเทศ