Business Type

เป็นองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ เอ็นจีโอ

องค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / International Organization

UNDP is the UN's global development network, an organization advocating for change and connecting countries to knowledge, experience and resources to help people build a better life. We are on the ground in 177 countries and territories, including Thailand, working with them on their own solutions to

องค์การสมาชิกรัฐสภาแห่งเอเชียด้านประชากรและการพัฒนาอาชีพ

องค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อม

องค์การการกุศล

องค์กรเอกชนช่วยเหลือผู้อพยพ