ประเภทธุรกิจ

สำนักงานประกันสังคม สีลม หรือ สปส.สีลม ศูนย์รับเรื่อง โทร.1506 ให้บริการด้านสิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนครอบคลุมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน สมัครประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 ผู้ประกันตนนอกระบบมาตรา 40

สำนักงานประกันสังคม สมุทรปราการ สปส.สมุทรปราการ ให้บริการด้านสิทธิประโยชน์กับผู้ประกันตนครอบคลุมกรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพ กรณีว่างงาน สมัครประกันสังคมมาตรา 33 มาตรา 39 ผู้ประกันตนนอกระบบมาตรา 40 ผ่านศูนย์รับเรื่อง โทร. 1506

ติดต่อ อบต ราชาเทวะ งานทะเบียนพาณิชย์ ต่อ106,งานเบี้ยผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ต่อ109,งานนโยบายและแผน ต่อ102,103,งานกฎหมายแลคดี ต่อ110,งานบริหารทั่วไป ต่อ104-105,กองคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี ต่อ305-307, ฝ่ายจัดเก็บรายได้ ต่อ308-310 ฝ่ายพัสดุ ต่อ302-303,311,กองช่าง ต่อ205-206, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ต่อ220

เป็นองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ เอ็นจีโอ

องค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อม

องค์การการกุศล

องค์กรเอกชนช่วยเหลือผู้อพยพ

องค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / International Organization

เป็นองค์กรพัฒนาในเครือขององค์การสหประชาชาติ ภารกิจหลักได้แก่ สนับสนุนผลักดันเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี ยูเอ็นดีพีมีสำนักงานตั้งอยู่ใน 177 ประเทศ ดำเนินโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ท้าทายทั้งในระดับประเทศและระดับโลก