Business Type

บริการให้ข้อมูลการท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น

กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม มีการเดินทางไปเยือนแหล่งธรรมชาติ เป็นการท่องเที่ยว ที่ดำเนินการภายใต้ขีดจำกัดความสามารถของธรรมชาติ และต้องตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่มีต่อขบวนการท่องเที่ยว

ธนาคารจิตอาสาเชื่อว่าสังคมของเราเต็มไปด้วยความรัก น้ำใจและความสุข เราทุกคนมีต้นทุนอันสร้างสรรค์นี้ ไม่ว่าวัยไหนหรือมีหน้าที่การงานอะไร ต่างคนต่างต้องการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เท่าเทียม และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกๆ คนจึงสามารถเป็นอาสาสมัคร ได้ใช้กำลังความสามารถและใช้เวลาอันมีค่าเพื่อทำสิ่งที่มีคุณค่าต่อตัวเรา

VSA ทำกิจกรรมและเปลี่ยนอาสาสมัครทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ การฝึกฝนความเป็นผู้นำ การกล้าแสดงออก และกิจกรรมจิตอาสา ผู้ที่สนใจกิจกรรมสามารถสมัครสมาชิก VSA Member Club และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากมาย

ชมรมวิทยุสื่อสารมิตรสัมพันธ์ สมุทรปราการ เป็นศูนย์ปฏิบัติการบิน อาสา อนุรักษ์และกู้ภัย สิริภาจุฑาภรณ์ ทำหน้าที่ อนุรักษ์และเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เฝ้าระวัง ค้นหา และช่วยเหลือ ผู้ประสบสาธารณภัย รวมไปถึงการเฝ้าระวัง ติดตาม และรายงาน

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติทางทะเลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เป็นโครงการจิตอาสาบริเวณปากน้ำปราณ เช่น กิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะชายหาดปากน้ำปราณ

อาสาบ้านดินไทยจัดกิจกรรมงานจิตอาสาเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นทำบ้านดิน ฝายชะลอน้ำปลูกป่า

จิตอาสาสมุดเพื่อน้อง เกิดขึ้นจากกลุ่มนักศึกษากลุ่มหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2550 จากการเล็งเห็นถึงการทำประโยชน์จากกระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวที่มีเหลือใช้จากการเรียน จึงนำมาใส่แนวคิดผ่านกระบวนการง่ายๆ จนกลายเป็นสมุดทำมือและนำไปส่งมอบต่อให้กับเด็กด้อยโอกาสที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน

มูลนิธิน้อมเกล้าพัฒนา เป็นองค์กรสาธารณกุศลซึ่งเป็นศูนย์รวมของเหล่าพี่-น้องจิตอาสาด้านการให้บริการเพื่อสังคม ดำเนินกิจกรรมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนและการพัฒนาชุมชนเมืองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง