Business Type

ตัวแทนจำหน่ายกล้องโซนี่, พานาโซนิคและอุปกรณ์ถ่ายภาพ ขาตั้งกล้อง EIMAGE รวมทั้งสื่อบันทึก โซนี่ พานาโซนิค TDK ฟูจิ ทุกชนิด

จำหน่ายกล้องดิจิตอล,เลนส์,แฟลช,กระเป๋ากล้อง,ฟิลเตอร์,ขาตั้งกล้อง,อะแด็พเตอร์,อุปกรณ์กล้องถ่ายรูปทุกชนิด

ให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และธรุกิจหลักๆคือ ThaiPayMall ห้างสรรพสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์และการให้บริการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต

จำหน่ายอุปกรณ์กล้อง และ Wedding Studio

CAMERA, DIGITAL CAMERA, LENS, CAMCORDER, FLASH, BINOCUCAR

CAMERA, DIGITAL CAMERA, LENS, CAMCORDER, FLASH, BINOCUCAR

CAMERA, DIGITAL CAMERA, LENS, CAMCORDER, FLASH, BINOCUCAR

CAMERA, DIGITAL CAMERA, LENS, CAMCORDER, FLASH, BINOCUCAR

CAMERA, DIGITAL CAMERA, LENS, CAMCORDER, FLASH, BINOCUCAR

ตัวแทนจำหน่ายกล้องถ่ายภาพความเร็วสูง