Business Type

ส่งออก+นำเข้า สินค้า

ชิปปิ้ง-บริการนำเข้าส่งออกสินค้าทุกชนิด

บริการสินค้านำและส่งออก

นำเข้าแผ่นพลาสติก

Logistics

บริการเกี่ยวกับการนำเข้าเรือยอร์ทแบบครบวงจร เสียภาษีนำเข้า จดทะเบียนเรือไทย โอนทะเบียน ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ เพิ่ม / ลด คนประจำเรือ เปลี่ยนชื่อเรือ จัดทำใบประกาศนียบัตรนายเรือ

รับขนส่งสินค้าทางเรือ-เครื่องบิน ออกนอกประเทศทั่วโลก

เฟอร์นิเจอร์

นำเข้า+ส่งออกสินค้า