Business Type

จำหน่ายแผ่นวีซีดี

จำหน่ายเกมส์คอมพิวเตอร์

แผ่นดิสก์-ซีดี

PC, notebooks, Server, Monitor, Handheld.

PC, notebooks, Server, Monitor, Handheld.

PC, notebooks, Server, Monitor, Handheld.

ผลิตแผ่นดิสก์บันทึกข้อมูล

คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

PC, notebooks, Server, Monitor, Handheld.