Business Type

ตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าแรงสูง สายส่งไฟฟ้าแรงสูง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง pm ตรวจสอบและแก้ไขค่ากราวด์ทุกจุด ด้วยเครื่องทดสอบความต้านทานของระบบพื้นดิน ground resistant test ตรวจสอบค่าความต้านทานฉนวนในระบบไฟฟ้าแรงสูงและระบบไฟฟ้าแรงต่ำ insulation testing for installation of high and low voltage electrical

ผู้รับเหมาซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องกลอาคาร

รับตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน

The electrical system is installed. Industrial electrical cabinet design MDB / industrial mechanical systems / construction design.

The electrical system is installed. Industrial electrical cabinet design MDB / industrial mechanical systems / construction design.

ซ่อมแซม ปรับปรุง ภายนอกอาคาร (ทาสี, ซ่อมรั่วซึม, ติดตั้งกระจก, ทำความ สะอาดภายนอกอาคาร, งานกันซึมผนัง, งานกันซึมดาดฟ้า, งานปรับปรุงอื่นๆ)

ประกอบกิจการงานสร้างโครงขายสายสัญญานโทรคมนาคมระบบไฟฟ้า

ประกอบกิจการถอดและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ารวมถึงบริการไฟฟ้าและใบผ่อนผันของการไฟฟ้า

ประกอบกิจการติดตั้งไฟฟ้า