Business Type

จำหน่ายและติดตั้ง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในสนามบิน

ตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในสนามบิน, อาคาร

นำเข้าส่งออกสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าเฉพาะสามบิน