Business Type

เป็นห้องสมุดเปิดบริการให้ประชาชนผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาพุทธธรรม

ให้เช่าหนังสือนวนิยาย

ห้องสมุดของเอกชน

เช่าหนังสือ

ห้องสมุดสาธารณะของสมาคมไทยสร้างสรรค์

ห้องสมุด