Business Type

ผลิตและจำหน่ายยาง

อัดรูปขึ้นยางสังเคราะห์ นอนเรซิ้น เช่นชิ้นวาลล์รถยนต์ กระติกน้ำร้อน ตามออเดอร์และแม่พิมพ์ของลูกค้า ท่อยางร้อยสายไฟในรถยนต์

จำหน่ายวัสดุ และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำสวนยางพารา

ซื้อมาขายไปยางและวัสดุอุปกรณ์

ลูกกลิ้งยาง

ลูกกลิ้งยาง

ผลิตมีดกีดยางพารา

บล็อคยาง

LIT-M