Business Type

จำหน่ายชุดปลูกดอกไม้จริงเช่น กระถาง,กระบอกฉีดน้ำ,ถุงมือ,ถาดเพาะ,เมล็ดพันธุ์ดอกไม้

จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์สำหรับเพิ่มพื้นที่สีเขียว เช่น บล็อกปลูกหญ้าพลาสติก,ตะแกรงระบายน้ำในกระบะต้นไม้บนอาคาร,หลังคาสีเขียว

ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ทุกชนิด

ต้นไม้ ไม้ประดับ ไม้ดอก ไม้ผล ขนุน ทุเรียน เงาะ ลำใย สวนครัว พริก โหระพา กะเพรา ชงโค จำหน่ายปลาสวยงาม ปลาเลี้ยง ปลาการ์ตูน ปลาทอง ปลาเงิน ปลาสอด ปลาคราฟท์ พันธุ์ปลาหายาก อุปกรณ์เลี้ยงปลา

จำหน่ายพันธุ์ไม้, รับออกแบบตกแต่ง, งานภูมิทัศน์, งานภูมิสถาปัตย์, ออกแบบตกแต่งภายใน,ไม้ดอก,ไม้ประดับ

ผลิตและจำหน่าย ก้อนเพาะปลูกมหัศจรรย์ไว้ปลูกพืชทุกชนิดได้งอกงาม โดยไม้ใช้ดินไม่ต้องใช้กระถาง ไม่เติมปุ๋ย

จำหน่ายขุยมะพร้าว, มะพร้าวสับ, ใบจามจุรีหมัก, แกลบดิบ, แกลบดำ, เปลือกถั่วลิสง, รวมมูลสัตว์หมักและอัดเม็ด, ดินปลูก, รวมวัสดุ อุปกรณ์การเพาะปลูก

จำหน่ายปุ๋ย,กระถาง, ตะกร้า, ตะแกรงและอุปกรณ์ปลูกเลี้ยงต้นกล้วยไม้ทุกชนิด

จำหน่ายพรรณไม้หายาก ไม้ดอกหอม เช่น มหาพรหมราชินี, มหาพรหม, พรหมขาว, ลำดวนดอย, กลาย, จำปีสิรินธร, จำปาขาว, จำปีแขกหลวง, พุดภูเก็ต, มะลิถอด, เหลืองจันทร์, ข้าวหลามดง, จำปูน, สายหยุดแดง, เต่าร้างยักษ์ดอยภูคา และแสดสยาม ฯลฯ พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ รับออกแบบ ตกแต่งจัดสวนทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ติดต่อ

บริษัท พี เอส เอ็ม พลาสโปร จำกัด ผลิตภัณฑ์พลาสติกด้านภูมิสถาปัตย์ และงานพืชและสวน บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นเพื่อรับทราบความต้องการรูปแบบ ปัญหา งบประมาณ แล้วนำข้อมูลเบื้องต้นนี้มาวิเคราะห์แนวทางการออกแบบ การก่อสร้าง