Business Type

ศูนย์อำนวยความสะดวกนักลงทุนเบ็ดเสร็จในสถานที่เดียว (One Start One Stop Investment Center: OSOS) จับมือเครือข่าย 38 หน่วยงาน 14 กระทรวง 9 องค์กรธุรกิจ ให้คำปรึกษา ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แนะนำการลงทุนทำธุรกิจในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 พื้นที่  

บีโอไอ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 เชียงใหม่ ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน เราให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจ และนักลงทุนในหลายรูปแบบ ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน ทั้งการตอบคำถาม ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ และลงทุน จัดทำนัดหมายและจัดประชุมให้คำปรึกษาทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับนัดหมาย

ศูนย์ประสานงานการบริการด้านการลงทุน ช่วยเหลือนักธูรกิจให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เราให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ รายเล็กและรายใหญ่ ทั้งที่ได้ส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถใช้บริการของศูนย์เราได้

บีโอไอ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 นครราชสีมา ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธูรกิจและลงทุน ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการธูกิจและลงทุน บริการจัดเยี่ยมชมพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สามารถประสานงานกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การบริการข้อมูลบนเว็บไซต์ นักธุรกิจและนักลงทุนสามารถได้รับข้อมูลข่าวสาร

บีโอไอ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ขอนแก่น ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน เราให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจ และนักลงทุนในหลายรูปแบบ ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน ทั้งการตอบคำถาม ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ และลงทุน จัดทำนัดหมายและจัดประชุมให้คำปรึกษาทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับนัดหมาย

บีโอไอ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 สุราษฎร์ธานี ช่วยเหลือนักธูรกิจให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว เราให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ รายเล็กและรายใหญ่ ทั้งที่ได้ส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถใช้บริการของศูนย์เราได้

ขั้นตอนในการติดต่อ แบบคำขอและเอกสารแนบ

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรม การสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการส่งเสริม SMEs ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

การให้คำแนะนำในการกรอกข้อมูลในคำขอ

บีโอไอ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ชลบุรี ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน เราให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจ และนักลงทุนในหลายรูปแบบ ให้ข้อมูลคำปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจและลงทุน ทั้งการตอบคำถาม ให้คำแนะนำทางโทรศัพท์ อีเมล เว็บไซต์ และลงทุน จัดทำนัดหมายและจัดประชุมให้คำปรึกษาทั้งที่ได้รับและไม่ได้รับนัดหมาย