Online Catalog

บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว

Product Category :  Recruitment Services

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ทีเคเลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย)จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557 และขออนุญาตให้เป็นไปตามพระราชกำหนดนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศปี พ.ศ. 2559 โดยทีมผู้บริหารบุคลากรมากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวข้องกับคนงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม มากกว่า 10 ปี เพื่อดำเนินธุรกิจหลักทางด้านจัดหาแรงงานต่างด้าว ส่งมอบให้กับผู้ประกอบการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ทีเคเลเบอร์กรุ๊ป (ประเทศไทย)จำกัด

•บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว

•พิสูจน์ สัญชาติ ทำpassport

•จัดทำเอกสารทั้งระบบแรงงานต่างด้าว

•จัดทำใบอนุญาตทำงาน ,ใบอนุญาตทำงานเมื่อเปลี่ยนนายจ้าง

•รายงานตัว 90 วัน 


Please request for more details or contact our customer service for more information.