Online Catalog

ซีเมนต์

Product Category :  Building Materials
Product Keyword :  ซีเมนต์

ผลิตท่อซีเมนต์เยื่อกระดาษ และท่อเพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ มีเทคนิคการผลิตและสูตรผสมวัตถุดิบเฉพาะที่ได้ค้นคว้า พัฒนามากกว่า 40 ปี ท่อซีเมนต์เยื่อกระดาษ ลูกกรงไม้น้ำเต้า ท่องอ อิฐบล็อก พีพี บล็อก อิฐมวนเบา


Please request for more details or contact our customer service for more information.