Online Catalog

เนื่องจากปัจจุบันมีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีของเสียจากกระบวนการผลิตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งกากของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้จะต้องได้รับการจัดการอย่างถูกวิธีตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2540) และ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) เพื่อป้องกันไม่ให้ของเสียอุตสาหกรรมเหล่านี้ย้อนกลับมาเป็นปัญหาต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับ บริษัทเตาเผาปูนซีเมนต์ และ บริษัทฝังกลบกากอุตสาหกรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในภาระกิจการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร เช่น ให้คำปรึกษาด้านการจัดการกากอุตสาหกรรม (Waste Contoller) , การนำกากของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle), โครงการ RDF , โครงการ Pyrolysis เป็นต้น

บริการของเรา 
Co-incineration การเผาทำลายกากของเสียอุตสาหกรรมในเตาเผาปูนซีเมนต์ (Rotary Kiln) เป็นเทคโนโลยีที่ยอมรับในสากล และเป็นวิธีที่ดีที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน การกำจัดของเสียอุตสาหกรรมด้วยวิธีการเผาในเตาเผาปูนซีเมนต์ที่มีอุณหภูมิสูง 
Recycle เป็นการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่กำลังจะเป็นขยะ โดยนำไปผ่านกระบวนการแปรสภาพ โดยเฉพาะการหลอม เพื่อให้เป็นวัสดุใหม่แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก ซึ่งวัสดุที่ผ่านการแปรสภาพนั้นอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ 
Pyrolysis Project คือกระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้ความร้อน ในสภาวะไร้อากาศ โดยเกิดการแตกของพันธะโมเลกุลในองค์ประกอบ จากสายโซ่พันธะเคมียาวๆ กลายเป็นสายโซ่สั้นๆส่วนที่เป็นองค์ประกอบ คาร์บอนระเหยได้ ก็กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิง บางส่วนที่ถูกควบแน่น ก็กลายเป็นของเหลว (น้ำมัน) วัตถุดิบที่ใช้คือ ยางรถยนต์ , ยางรถจักรยานยนต์ , ยางรถจักรยาน , เศษยางต่างๆ โดย ส่วนที่่ได้จากกระบวนการทำ Pyrolysis คือ น้ำมัน , ลวด , ผงคาร์บอนแบล็ค, และอื่นๆ 
Shopping - Big Bag จำหน่ายถุง Big Bag ราคาถูก รับน้ำหนัก ได้ 1 ตัน 
RDF Project คือ Refuse Derived Fuel (เชื้อเพลิงจากขยะ เช่น ประเภทพลาสติก เป็นต้น) ได้มาจากการรวบรวมพลาสติกตามโรงงานต่าง หรือ การคัดแยกพลาสติกจากบ่อฝังกลบ ตามบ่อขยะชุมชน เป็นโครงการเพื่อพลังงานแห่งอนาคต ปัจจุบันมีหลายบริษัทยักษ์ใหญ่ ลงมือทำเรื่องพลังงานกันอย่างจริงจัง เพื่อความต้องการพลังงานทางเลือกของบริษัทตนเอง และเพื่ออนาคตพลังงานของประเทศชาติอีกด้วย 
Shopping - Benzene จำหน่ายน้ำมัน Benzene เทียบเท่าน้ำมัน Benzene95 มาจาก Pyrolysis ยางรถยนต์


Please request for more details or contact our customer service for more information.