ประเภทธุรกิจ

จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อพลาสติกทุกชนิด

ผลิตกล่องบรรจุสินค้าพลาสติกเพื่อส่งออก

ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรบรรจุหีบห่อ

เป็นตัวแทนจำหน่ายภาชนะหีบห่อ อุปกรณ์ทุกชนิด

ค้าส่ง-ปลีกอุปกรณ์ในการบรรจุหีบห่อ พลาสติก เครื่อง

ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่อง ปตท.

machinery .

machinery .