ประเภทธุรกิจ

เราเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยเฉพาะ ได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้บริการในด้านการออกแบบ การสำรวจ ควบคุมการก่อสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพ การวางโครงข่ายระบบท่อส่งแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร การนำของเสียจากการเลี้ยงสัตว์มามาผลิตก๊าซชีวภาพ รับให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งการนำก๊าซชีวภาพที่ได้ไปใช้ประโยชน์

บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด เรามีบริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมดังนี้ ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ การบริการเก็บตัวอย่างน้ำรวมทั้งวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประเภทน้ำบริโภค น้ำอุปโภค การวิเคราะห์น้ำเสียอุตสาหกรรม การวิเคราะห์น้ำ วัดค่าความเป็นกรดด่าง สารแขวนลอย แคลเซียม แมกนิเซียม ซัลเฟต ฟลูออไรด์ ตรวจวิเคราะห์สารที่เป็นพิษจากน้ำ

สำรวจทรัยพยากร

สำรวจเหมืองแร่

สำรวจวินาศภัย ประเมินความเสียหายให้กับบริษัทประกันภัย surveyandadjuster

บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน