ประเภทธุรกิจ

เราเป็นที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยเฉพาะ ได้รับใบอนุญาตจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ให้บริการในด้านการออกแบบ การสำรวจ ควบคุมการก่อสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพ การวางโครงข่ายระบบท่อส่งแก๊สชีวภาพจากมูลสุกร การนำของเสียจากการเลี้ยงสัตว์มามาผลิตก๊าซชีวภาพ รับให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งการนำก๊าซชีวภาพที่ได้ไปใช้ประโยชน์

สำรวจเหมืองแร่

สำรวจวินาศภัย ประเมินความเสียหายให้กับบริษัทประกันภัย surveyandadjuster

สำรวจทรัยพยากร

บริการงานด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน