ประเภทธุรกิจ

COSTOMS BROKER COSTOMS CLEARANCE BOTH AIR & SEA LOGISTICS CONSULTANTS ALL IN CUSTOMS CLEARANCE

ขนส่งสินค้าทางเรือ และอากาศทั่วโลก บริการทำพิธีการทางศุลกากรชิปปิ้ง รับจัดหีบห่อ และ รับบริการขนส่งสินค้า ทั่วประเทศทางรถ ชิปปิ้ง ออกของ ขนส่ง คาร์โก้ โลจิสติกส์

บริการขนส่งสินค้า ดำเนินการตามพิธีการศุลกากรทั้งทางบก,ทางน้ำ,ทางอากาศ

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า,พิธีการศุลกากร,ทั้งทางบก,ทางอากาศ,ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

บริการพิธีการนำเข้าส่งออกทางบก พิธีการนำเข้าส่งออกทางเรือ พิธีการนำเข้าส่งออกทางอากาศ, บริการขนส่งสินค้าในประเทศและระหว่างประเทศ, งานขอคืนอากร งานนำเข้าและส่งออกภายใต้สิทธิประโยชน์ต่างๆ

บริการสินค้านำเข้าและส่งออก

ชิปปิ้ง บริการเกี่ยวกับเอกสารการส่งออก

ให้บริกาดำเนินพิธีการศุลกากร ชิปปิ้งขาเข้าและขาออกทางเรือ,ขนถ่ายสินค้ากลางน้ำกรุงเทพฯและสีชัง,จัดหาค่าระวางเรือระหว่างประเทศ,จัดหารถขนส่งสินค้าภายในประเทศ

บริการพิธีการทางศุลกากร นำเข้า ส่งออก

ตัวแทนนำเข้าและส่งออก ติดต่อให้ปรึกษาด้านพิธีการศุลกากร,กองวัตถุอันตราย,ส่งเสริมการลงทุน