ประเภทธุรกิจ

บริษัท เซ้าเทรินชิปปิ้งและขนส่ง จำกัด เป็นบริษัทชิปปิ้ง ตัวแทนสายการเดินเรือ สายการเดินอากาศ ทำการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ รับจองระวางเรือ สายการเดินเรือ เฟรทฟอร์เวิร์ดเดอร์ (freight forwarder) บริการอย่างมืออาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ รักษาเวลา เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า รองรับการเจริญเติบโตทางการค้าระหว่างประเทศ

COSTOMS BROKER COSTOMS CLEARANCE BOTH AIR & SEA LOGISTICS CONSULTANTS ALL IN CUSTOMS CLEARANCE

ขนส่งสินค้าทางเรือ และอากาศทั่วโลก บริการทำพิธีการทางศุลกากรชิปปิ้ง รับจัดหีบห่อ และ รับบริการขนส่งสินค้า ทั่วประเทศทางรถ ชิปปิ้ง ออกของ ขนส่ง คาร์โก้ โลจิสติกส์

บริการขนส่งสินค้า ดำเนินการตามพิธีการศุลกากรทั้งทางบก,ทางน้ำ,ทางอากาศ

บริการพิธีการนำเข้าส่งออกทางบก พิธีการนำเข้าส่งออกทางเรือ พิธีการนำเข้าส่งออกทางอากาศ, บริการขนส่งสินค้าในประเทศและระหว่างประเทศ, งานขอคืนอากร งานนำเข้าและส่งออกภายใต้สิทธิประโยชน์ต่างๆ

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า,พิธีการศุลกากร,ทั้งทางบก,ทางอากาศ,ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

บริการพิธีการทางศุลกากร นำเข้า ส่งออก

ให้บริกาดำเนินพิธีการศุลกากร ชิปปิ้งขาเข้าและขาออกทางเรือ,ขนถ่ายสินค้ากลางน้ำกรุงเทพฯและสีชัง,จัดหาค่าระวางเรือระหว่างประเทศ,จัดหารถขนส่งสินค้าภายในประเทศ

บริการสินค้านำเข้าและส่งออก

ชิปปิ้ง บริการเกี่ยวกับเอกสารการส่งออก