ประเภทธุรกิจ

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก eec ให้บริการด้านชิปปิ้ง (shipping services) ด้านการนำเข้าสินค้า ชิปปิ้ง ส่งออกสินค้า งานชิปปิ้ง ตัวแทนรับชำระเงินค่าภาษีอากรศุลกากร วางประกันค่าภาษีอากรศุลกากรให้แก่กรมศุลกากรแทนผู้ประกอบการน้ำเข้า ส่งออกสินค้า ผ่านพิธีการศุลกากร เคลียร์ภาษีศุลกากร

บริษัทเป็นตัวแทนออกของรับอนุญาตไทยโดยศุลกากร,บริษัทชิปปิ้งขนสินค้าจากจีน, บริการนำเข้า-ส่งออกด้วยพิธีการ edi,ค่าขนสินค้าจากจีนมาไทย,บริการขนสินค้าต่างประเทศค่าบริการ, ตัวแทนจัดหาสินค้าระหว่างประเทศ ,ขนส่งระหว่างประเทศทางเรือแหลมฉบัง,ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และในประเทศ ,ต้องการสินค้าจากจีนนำเข้ามาในไทย

ขนส่งสินค้าทางเรือ และอากาศทั่วโลก บริการทำพิธีการทางศุลกากรชิปปิ้ง รับจัดหีบห่อ และ รับบริการขนส่งสินค้า ทั่วประเทศทางรถ ชิปปิ้ง ออกของ ขนส่ง คาร์โก้ โลจิสติกส์

บริการขนส่งสินค้า ดำเนินการตามพิธีการศุลกากรทั้งทางบก,ทางน้ำ,ทางอากาศ

บริการพิธีการนำเข้าส่งออกทางบก พิธีการนำเข้าส่งออกทางเรือ พิธีการนำเข้าส่งออกทางอากาศ, บริการขนส่งสินค้าในประเทศและระหว่างประเทศ, งานขอคืนอากร งานนำเข้าและส่งออกภายใต้สิทธิประโยชน์ต่างๆ

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า,พิธีการศุลกากร,ทั้งทางบก,ทางอากาศ,ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

บริการพิธีการทางศุลกากร นำเข้า ส่งออก

ให้บริกาดำเนินพิธีการศุลกากร ชิปปิ้งขาเข้าและขาออกทางเรือ,ขนถ่ายสินค้ากลางน้ำกรุงเทพฯและสีชัง,จัดหาค่าระวางเรือระหว่างประเทศ,จัดหารถขนส่งสินค้าภายในประเทศ

ตัวแทนนำเข้าและส่งออก ติดต่อให้ปรึกษาด้านพิธีการศุลกากร,กองวัตถุอันตราย,ส่งเสริมการลงทุน