ประเภทธุรกิจ

บริการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียน จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิกกิจการ และชำระบัญชี รับปรึกษาวางแผน แก้ปัญหา บีญชีภาษีอากร รับยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประกันสังคม

มืออาชีพด้านงานบัญชี พร้อมให้คำแนะนำปรึกษางานบัญชี, ภาษี, งบการเงิน ไปจนถึงบริการงานจดทะเบียนกับทางราชการ   ให้บริการรับทำบัญชีทั่วประเทศ รับวางระบบบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ที่มีความแม่นยำ, ถูกต้อง, รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย รับทำบัญชีและยื่นภาษี รับทำงบการเงิน

บริการตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร, วางแผนภาษีอากร, ยื่นแบบภาษีอากร ให้คำปรึกษางานด้านบัญชี, วางระบบบัญชี ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างร้าน คณะบุคคล จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนเพิ่มทุน, จดทะเบียนลดทุน, เปลี่ยนแปลงกรรมการ, ย้ายสถานประกอบการ

สำนักงานบัญชี โอเอซี จังหวัดขอนแก่น ให้บริการหลักๆ รับทำบัญชีโดย AC (CPD) วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี โดย TA,CPA ในขอนแก่น วางแผนภาษีอากรบุคคลธรรมดา จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ในขอนแก่น บริการด้านบัญชี รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ขอนแก่น รับจัดทำบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

  บริษัทรับตรวจสอบบัญชี เชียงใหม่ ให้คำแนะนำปรึกษาทางบัญชี ที่ปรึกษาทางด้านภาษีอากร, วางระบบบัญชี และวางแผนภาษี รับวางระบบบัญชี เชียงใหม่ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบบัญชี (Accounting System Setup Service) ลดความยุ่งยาก ลดต้นทุนการบริหารงาน เกิดความผิดพลาดได้ยาก สามารถตรวจสอบได้

ASV เป็นผู้ให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชีการทำบัญชีภาษีที่มีคุณภาพสูงและบริการให้คำปรึกษา นำเสนอทักษะเฉพาะด้านเกินขอบเขตของบริษัท ตรวจสอบบัญชีส่วนใหญ่ทั่วไปในท้องตลาด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109 เป็นสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีเครือข่ายทั่วโลกและได้รับอนุญาตจากกลต. ให้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษา ภาษีอากร ประกันสังคม ยื่นภาษีอากรทุกชนิด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัท

รับตรวจสอบบัญชี ปรึกษาและวางแผนภาษี รับทำบัญชีและตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชี จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดทำบัญชี จำหน่ายโปรแกรมสำเร็จรูป จำหน่ายซอฟแวร์บัญชี วางระบบบัญชีในคอมพิวเตอร์ ปรึกษาทางด้านกฎหมายและบัญชี

รับทำบัญชี รับจดทะเบียนห้างฯ บริษัท รับวางระบบบัญชี

ตรวจสอบบัญชี, งบการเงิน, นิติบุคคลอาคารชุด, นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, รับทำบัญชี, ปิดงบการเงิน, รวบรวมข้อมูลงบการเงิน, ข้อมูลในเชิงบริหาร ให้คำปรึกษาทางบัญชี, วางระบบบัญชี, วางแผนภาษีอากร, ระบบการควบคุมภายใน, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและห้างฯ, จดเลิกและชำระบัญชี, จดทะเบียนพาณิชย์อื่นๆ