ประเภทธุรกิจ

ให้บริการตรวจสอบบัญชีภายในเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง และจังหวัดใก่ล้เคียง โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร