ประเภทธุรกิจ

, ปิดงบการเงิน, ปิดงบประจำปี, ทําบัญชีรายรับรายจ่ายบริษัท, บัญชีรายเดือน และรับตรวจสอบบัญชี บริการ ยื่นภาษี ภ.ง.ด. 1, 2, 3, 50, 51, 53, 55, 90, 91, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ยื่นแบบ ภ.พ. 30, 36, ภ.ธ.40, อ.ส.4   รับจดทะเบียนธุรกิจ บริการรับจดทะเบียนบริษัท-ห้างหุ้นส่วนจำกัด-ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

บริการตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร, วางแผนภาษีอากร, ยื่นแบบภาษีอากร ให้คำปรึกษางานด้านบัญชี, วางระบบบัญชี ให้บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างร้าน คณะบุคคล จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนเพิ่มทุน, จดทะเบียนลดทุน, เปลี่ยนแปลงกรรมการ, ย้ายสถานประกอบการ

สำนักงานบัญชี โอเอซี จังหวัดขอนแก่น ให้บริการหลักๆ รับทำบัญชีโดย AC (CPD) วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี โดย TA,CPA ในขอนแก่น วางแผนภาษีอากรบุคคลธรรมดา จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ในขอนแก่น บริการด้านบัญชี รับทำบัญชี วางระบบบัญชี ตรวจสอบบัญชี ขอนแก่น รับจัดทำบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

    จัดทำกระดาษทำการงานตรวจสอบบัญชี นำส่งงบการเงินเพื่อเสียภาษีให้กับกรมสรรพากร ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชี, งานสอบบัญชีประจำปี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือผู้สอบบัญชีภาษีอากร

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ให้คำปรึกษา ภาษีอากร ประกันสังคม ยื่นภาษีอากรทุกชนิด จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัท

ผู้สอบบัญชี Auditing and accounting Chonburi Thailand ให้บริการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบงบการเงิน ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ธุรกิจ SMEs บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ตรวจสอบบัญชีโรงงาน บริการตรวจสอบบัญชีเพื่อตรวจจับทุจริต และการตรวจเพื่อการควบรวมกิจการ Due Diligence บริการรับตรวจ BOI รายงานผลการตรวจสอบพร้อมให้คำแนะแนวทางวิธีปรับปรุงแก้ไข

อีวีโอ แอคเคาท์ติ้ง เหล่านาดี ขอนแก่น รับทำบัญชี ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี รับปรึกษาบัญชี วางระบบบัญชี รับวางระบบบัญชี รับทำภาษีมูลค่าเพิ่ม รับจดทะเบียนภาษี จดทะเบียนบริษัท ทำภาษี พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำ บริการในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสาน

เจ้าพระยาการบัญชี รับทำบัญชี ยินดีให้คำปรึกษาทางธุรกิจ งานด้านบัญชี ภาษีอากร ปัญหาสรรพากร ตรวจสอบบัญชี บริการด้านบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (Express Accounting Software), รับจดทะเบียนบริษัท ร้านค้า หจก มีปัญหาติดต่อเราได้ ที่เจ้าพระยาการบัญชี

รับทำบัญชี ภาษีต่าง ๆ ตรวจสอบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หจก ร้านค้า จัดทำบัญชี บุคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล รับวางระบบบัญชี

รับทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี จดทะเบียนธุรกิจ วางแผนภาษี ทั่วประเทศ