ประเภทธุรกิจ

ผลิตแป้งสาลี

ผลิตอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง

อาหารแช่แข็ง

นำเข้าอาหารแช่แข็งจากต่างประเทศ

ผู้ผลิตและจำหน่ายทุเรียนแช่แข็ง,ข้าวโพดหวานแช่แข็ง, ข้าวโพดอ่อนแช่แข็ง, มังคุดแช่แข็ง,มะม่วงแช่แข็ง,สับปะรดแช่แข็ง

ผู้ผลิตและส่งออก คัด บรรจุกล่องผักผลไม้และแช่แข็ง

ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง นำเข้า และส่งออก

อาหารทะเลแข่แข็ง

อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง