ประเภทธุรกิจ

ผลิตปูอัดแช่แข็ง

จำหน่ายเกี่ยวกับอาหารแช่แข็ง

ผลิตและจำหน่าย อาหารแช่แข็ง

เนื้อสัตว์ทุกชนิด สด, แช่แข็ง, แปรรูป อาหารคนและสัตว์ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

อาหารทะเลแช่แข็ง

ผลิตแช่แข็ง ปูเทียม

แปรรูปอาหารส่งออก

ผลิตอาหารแช่แข็ง

จัดหาแหล่งวัตถุดิบอาหารแช่แข็งให้ลูกค้า

ผลิตอาหารทะเลแช่แข็งเพื่อส่งออก