ประเภทธุรกิจ

จัดหาแหล่งวัตถุดิบอาหารแช่แข็งให้ลูกค้า

ส่งออกอาหารแช่แข็ง

ผลิตอาหารกึ่งสำเร็จรูป เช่น เนื้อโคแช่แข็งบรรจุในภาชนะอากาศเข้าไม่ได้

ส่งออกอาหารแช่แข็ง

อาหารแช่แข็ง

นำเข้า และส่งออกอาหารแช่แข็ง

รับฝากแช่สินค้า/อาหารแช่แข็ง

อาหารทะเลแช่แข็ง