Business Type

spray pu foam insulation on cold room walls and cold room ceilings to maintain cold temperatures.

1.บริการรับพ่นฉีดพียูโฟม pu foam ฉนวนกันร้อน ทนทาน ช่วยบ้านเย็น รับพ่นพียูโฟม ฉนวนกันความร้อน เกรดพรีเมี่ยม ลดอุณหภูมิภายในบ้าน ใช้งานได้ผลดี บริการพ่นฉีด pu foam เร่งด่วน สู้แดดน่าร้อนเมืองไทย ป้องกันความร้อน และภาวะฮีทสโตรก ปรับบ้าน และอาคาร โรงงาน ให้เย็นสบาย ดับร้อน เห็นผลด้วย pu foam

1.บริการรับพ่นโฟม pu ป้องกันความร้อน ร้านรับพ่นโฟม pu ใต้หลังคา เพื่อกันความร้อน และสามารถพ่นได้ทุกที่ ทุกจุดตามต้องการ ราคาพิเศษ pu โฟม ฉนวนกันความร้อน ตัวช่วยลดอุณหภูมิภายในบ้าน อาคาร ห้างร้าน โกดัง คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม เตรียมพร้อมรับภาวะโลกเดือด พ่นฉนวนกันความร้อน เพื่อป้องกันภาวะฮีทสโตรก

heat reflector heat insulating foil, heat insulating aluminum foil insulators for industrial applications calcium silicate insulation, ceramic fiber for steam pipe cladding, cold water pipe chiller cladding.

get spray insulation, pu foam, pu foam insulation sprayed under the roof to prevent heat radiation. ready to keep cold storage correct the problem of rust, leakage and soundproofing foam glass insulation hire to dismantle the old insulation that is worn out. unable to maintain the temperature in

ติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบไหนดี จะอยู่ได้นานไหม โรงงานขนาดใหญ่ควรเลือกใช้ฉนวนแบบไหนดี "อินซูเทค" มีคำตอบ เพราะเราคือบริษัทรับเหมาติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่มีประสบการณ์มายาวนาน รู้ถึงปัญหาที่แท้จริงและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาปรับใช้ให้ตรงกับความต้องการที่ไม่เหมือนกันของแต่ละธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยพลังงานความร้อน

Insulation (Cold Insulation) SOFTLINK Closed-cell foam insulation Polyurethane Foam (Polyurethane Foam), soft foam, cold-foam insulation temperature -90 ° C to + 110 ° C is cut to plate The length of a roll is normal. The type of pipe sheathed for use as an air duct.

(Sandwich Panel PU Foam insulation และ PS Foam insulation) งานหุ้มฉนวนยางดำ (EPDM Rubber insulation) งานหุ้มฉนวนใยหิน (Rock Wool insulation) งานหุ้มฉนวนใยแก้ว (Glass Wool insulation) ผลิตภัณฑ์ฟองน้ำฉนวน (Sponge insulation) BPPI รับผลิตท่อ ปล่องและถังตามสั่งประเภทต่างๆ งานติดตั้งแจ็คเก็ต

thermal insulation, sound insulation and firesafe insulation materials such as : closed cell insulation, glssswool, rockwool, ceremic fiber, calcium silicate, aluminiumfoil

"บริการออกแบบ-ตัดเย็บ-ติดตั้งงานหุ้มฉนวนกันความร้อนและกันความเย็นรวมทั้งงานตัดเย็บผ้ากันไฟ ผ้ากันความร้อน ผ้าทนความร้อนทุกชนิด"