ประเภทธุรกิจ

บริษัท ซีเจ เวิร์ค จำกัด ให้บริการด้านการวางแผนการตลาด ดิจิตอล IMC Strategy and Planning, Social Media Management, Digital Public Relations, Net Idols Service, Word Of Mouth Online Network, Analytics, Measurement and Optimization

มูลนิธิชีวิตพัฒนา ดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ต้องการโอกาสปรับปรุงตัวเองใหม่ ให้มีคุุณภาพชีวิตที่ดีและเท่าเทียมกับผู้อื่นที่อยู่ในประเทศ และยังมุ่งเน้น ส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ความสมดุลทางวัฒนธรรมและสังคม ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการช่วยเหลือสังคมได้ที่มูลนิธิชีวิตพัฒนา

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร ดำเนินงานมานานมากกว่า 30 ปี ซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันเชื้อเอชไอวี เอดส์ ส่งเสริมด้านการศึกษา ส่งเสริมธุรกิจชุมชนและการส่งเสริมทางด้านอาชีพของคนในชุมชน การดูแล จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ

ปรึกษาทางบัญชีและภาษีอากร, วางระบบบัญชี, วางแผนภาษี, จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน,ร้านค้าต่างๆ รับทำบัญชีรายเดือน, รายปี, ปิดงบการเงิน, รายเดือน, รายปี, ตรวจสอบบัญชี, บริการยื่นภาษี และประกันสังคม, วางระบบบัญชีโรงแรม, รับสอนบัญชีโรงแรม

ศูนย์ไอโอที ลูมาด้า Smart Factory และเป็นผู้ให้บริการด้านโซลูชั่นและบริการไอซีที โปรแกรมทางธุรกิจ Big Data/การวิเคราะห์ทางธุรกิจ, โปรแกรมการพัฒนาและระบบบูรณาการระบบไอซีทีแก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน - ศูนย์กลางข้อมูลสีเขียว, แหล่งเก็บข้อมูล, เซิฟเวอร์, ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย ระบบ ICT ระบบการจัดการนำเครื่องจักรมาใช้แทนคน

มูลนิธิสงเคราะห์

มูลนิธิช่วยเหลือคนยากจนในชุมชน