ประเภทธุรกิจ

บริษัท เคอาร์ สเทรง จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่ทันสมัยด้วยระบบ 3 มิติ และมีการจัดจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาสำหรับกระบวนการผลิตและออกแบบโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ผลิตและส่งออกมันสำปะหลัง

ลานมัน / รับซื้อหัวมันสำปะหลัง

รับซื้อหัวมันสำปะหลังแล้วฝานเอง

ผลิตมันสำปะหลังเม็ดเป็นอาหารของสัตว์

ผลิตมันสำปะหลัง ทำมันเส้น 1,000 ตัน/เดือน เเละรับซื้อไม้ยูคาลิปตัส เพื่อทำไม่ชิดเยื่อกระดาษ