ประเภทธุรกิจ

บริษัท เคอาร์ สเทรง จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่ทันสมัยด้วยระบบ 3 มิติ และมีการจัดจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาสำหรับกระบวนการผลิตและออกแบบโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ผลิตและส่งออกมันสำปะหลัง

ลานมัน / รับซื้อหัวมันสำปะหลัง

รับซื้อหัวมันสำปะหลังแล้วฝานเอง

รับซื้อมันเส้นและอัดเม็ด

ผลิตมันสำปะหลังเม็ดเป็นอาหารของสัตว์