ประเภทธุรกิจ

บริษัท เคอาร์ สเทรง จำกัด ผู้ออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่ทันสมัยด้วยระบบ 3 มิติ และมีการจัดจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันสำปะหลัง นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาสำหรับกระบวนการผลิตและออกแบบโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง

ผลิตและส่งออกมันสำปะหลัง

รับซื้อหัวมันสำปะหลังแล้วฝานเอง

ลานมัน / รับซื้อหัวมันสำปะหลัง

ผลิตมันสำปะหลังเม็ดเป็นอาหารของสัตว์

โรงงาน1 , 3 ขายส่งแป้งมันทั้งในและต่างประเทศ ,โรงงาน 2 เป็นโกดังเก็บมันอัดเม็ด มันเส้น เพื่อส่งออก และเช่าท่าเรือ